ThS.BS Trần Ngọc Huy

  • Đại học Y Dược TPHCM
  • Mắt
  • Quá trình học tập:

    2011-2017: Học và tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, Khoa Y, Đại học Y Dược TPHCM.

    2017-2020: Học và tốt nghiệp bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nhãn khoa, Khoa Y, Đại học Y Dược TPHCM.

    2018-2020: Học và tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nhãn khoa, Khoa Y, Đại học Y Dược TPHCM.