Khám bệnh Online

dai xo manh vung dinh phoi trai la benh gi
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

"Dải xơ mảnh vùng đỉnh phổi trái” là bệnh gì?