Tiêm chủng - Vắcxin

dang dung alpha choay co truyen dich duoc khong
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Đang dùng Alpha Choay có truyền dịch được không?