Tai - Mũi - Họng

vet bam khuyen tai mung mu em nen lam gi
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Vết bấm khuyên tai mưng mủ, em nên làm gì?