Mắt

nhin 1 thanh 2 co phai lac mat
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Nhìn 1 thành 2, có phải lác mắt?