GMO - Biến đổi gen

cay trong bien doi gene than trong la can thiet

Cây trồng biến đổi gene: Thận trọng là cần thiết